Deinstitucionalizācija vadības grupas sanāksme Rēzeknē

Pamatojoties uz sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Latgales Plānošanas reģionu un Viļakas pašvaldību par  9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) īstenošanu –  2019.gada 27.novembrī Rēzeknē tika organizēta pašvaldību deleģēto reģiona (Deinstitucionalizācija -turpmāk tekstā DI) vadības grupas pārstāvju un sociālo dienestu vadītāju, darbinieku Latgales reģiona DI vadības grupas sanāksme.

Projekta vadītāja Ināra Krūtkrāmele un koordinatore Sarmīte Teivāne analizēja projekta ieviešanas progresu un tā aktualitātes visās Latgales reģionā pašvaldībās. Tika informēts par Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas gaitu, izmaiņām pašvaldību plānotajos infrastruktūras risinājumos.

Viļakas novadā DI projekta ietvaros uz 2019.gada 01.oktobri 11 bērni ar funkcionāliem traucējumiem ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (reitterapijas, fizioterapijas, vispārējās klasiskās masāžas). Lielākā daļa no iesaistītajiem bērniem jau ir izmantojuši tiem piešķirtās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 40 reizes. Arī bērnu likumiskie pārstāvji kopumā 12 ir saņēmuši fizioterapijas vai masāžas pakalpojumus. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ne tikai uzlabo bērnu un vecāku labsajūtas līmeni, bet sniedz nozīmīgu ieguldījumu veselības stāvokļa uzlabošanā, stabilizēšanā un profesionālu speciālistu padomi motivē un izglīto vecākus.

2019.gada rudenī turpinājās pilngadīgu personu ar GRT iesaiste sociālās rehabilitācijas pasākumos. Personas ar GRT izmanto psihologa konsultācijas, kas ir lietderīgas, jo uzlabojušās savstarpējās attiecības ģimenē, pozitīvi ietekmējis noskaņojumu.

Labās prakses pieredzē dalījās Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns un Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale.

Semināra laikā tika apmeklēti SIA “Remus prim” fizioterapeita  kanisterapijas paraugdemonstrējumi, tostarp prezentētas iecerētā Dienas centra bērniem ar FT-  telpas. Noslēgumā Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja S.Strankale iepazīstināja semināra dalībniekus ar Tiskādu bērnu nama esošo pakalpojumu piedāvājumu.

Viļakas novada Sociālais dienests izsaka pateicību visiem iesaistītajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem par profesionālu pieeju un sniegto augsto pakalpojumu kvalitāti. Gandarījums par veiksmīgo sadarbību ar vecākiem DI projekta īstenošanā.

Info sagatavoja: Viļakas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece – DI koordinatore Vita Prancāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Armenian Mail Buy Brides

Girls in the nation not often get increased schooling, which makes it unimaginable for ...

Flingster

You might maintain listening to what different individuals state. You could put the opinions ...

twelve Factors I Want I Knew About Israeli Females Looking For American Men upon topinternationaldatingsites. com

“The incontrovertible reality that I’m not really Israeli provides them a wedge for reminding ...